cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC LLCT
Cập nhật 10/02/2014 (GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của công tác giáo dục lý luận chính trị. Người nhấn mạnh: Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, học tập là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, bởi vì có học lý luận Mác-Lê Nin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, có nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị mới làm được tốt công tác Đảng giao phó.


Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục lý luận chính trị, Đảng ta luôn coi trọng, quan tâm đến công tác này, đồng thời đề ra nhiều Nghị quyết, Chỉ thị tăng cường giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tế trong những năm qua cho thấy, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là từ khi triển khai thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo dục lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới tích cực, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn nội dung liên quan về chế độ học tập lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có chuyển biến tích cực, thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lấy việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để tiêu chuẩn hóa cán bộ, đánh giá, sử dụng cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã có sự phát triển cả về chất lượng và số lượng, về quy mô và loại hình đào tạo. Công tác giáo dục đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, phục vụ công cuộc đổi mới. Việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh trong các cấp, các ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện, Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, kinh phí mở lớp cơ bản theo đúng kế hoạch. Nhiều Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã áp dụng phương pháp mới và phương tiện hiện đại phục vụ giảng dạy như chương trình giáo án điện tử, đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để người học có thể liên hệ. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị ở cơ sở từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Tuy vậy, so với yêu cầu của nhiệm vụ nâng cao chất lượng toàn diện  thì công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa ngang tầm như: trong giảng dạy còn chậm đổi mới về phương pháp và kỹ năng diễn đạt, việc cập nhật kiến thức và lý giải lý luận còn hạn chế, việc vận dụng lý luận và chứng minh hiệu quả thực tiễn chưa đi vào chiều sâu nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ. Mặt khác, ý thức tự học tập, tự tìm hiểu, tự tư duy về lý luận chính trị cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên chưa thành tính tự giác trong Đảng.

Từ những thực tiễn tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian qua, thiết nghĩ, nếu muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian đến, cấp ủy, chính quyền cũng như cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị cần thực hiện tốt mấy vấn đề:

- Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên phải xác định rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của lý luận chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm quy định về “tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý”, đánh giá thực chất trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong địa phương, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn nằm trong quy hoạch, đồng thời thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức, thông tin thời sự mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức đúng và chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền là điều kiện tiên quyết để công tác giáo dục lý luận chính trị ở địa phương đạt kết quả tốt.

- Đối với cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng. Có phương pháp nghiên cứu, học tập phù hợp, gắn việc nghiên cứu, học tập với liên hệ thực tiễn, thực hiện tốt việc “học đi đôi với hành”, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống để đạt hiệu quả.

- Đối với cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị phải không ngừng tự đổi mới tư duy, từ việc tự nghiên cứu để làm phong phú thêm kho tàng kiến thức đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ năng nghiệp vụ truyền đạt, tạo sự hung phấn cho người nghe, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của học viên một cách hiệu quả. Trong giảng dạy cần chú ý đến từng đối tượng để chuẩn bị nội dung và phương pháp phù hợp giúp cho họ nắm được nội dung cơ bản nhất, gợi mở những vấn đề cần đi sâu nghiên cứu, phát huy sự sáng tạo, tìm tòi, tinh thần tự học của mỗi học viên. Kết hợp tốt giữa bồi dưỡng lý luận chính trị và huấn luyện xử lý tình huống trong thực tiễn phù hợp với từng chức danh cán bộ. Người cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị cần liên hệ, nắm vững và giải quyết tốt những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ về công tác huấn luyện cán bộ đó là: huấn luyện ai? (đối tượng); ai huấn luyện? (cán bộ giảng dạy); huấn luyện để làm gì? (mục đích, nội dung); huấn luyện như thế nào? (phương pháp, cách thức tiến hành). Làm tốt được những nội dung trên sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của địa phương cũng như của Đảng bộ tỉnh.

         Chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hướng đến năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại . Để có được đội ngũ cán bộ, công chức có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và tiền đề kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian đến sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ tỉnh.                          

Trần Nam Phú
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018 (20/12)
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 (22/06)
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018 (21/05)
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 (18/05)
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi (08/04)
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (29/03)
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi (18/03)
Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh (11/01)
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái (03/01)
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (19/12)
Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (07/10)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (24/04)
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (18/04)
Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (10/02)
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay (25/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624453
Số người Online 11

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này