cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THÔNG TIN
Cập nhật 02/08/2016 (GMT+7)

Thực hiện tốt chính sách và pháp luật về Tôn giáo

Ngày 2-8-1955, Thủ tướng Chính phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra Nghị định số 566/TTg thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay). Tại Gia Lai, ở mỗi giai đoạn cách mạng, cơ quan chuyên trách làm công tác tôn giáo của tỉnh có sự thay đổi khác nhau về tổ chức bộ máy, cũng như tên gọi. Từ tháng 7-2008 đến nay, theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng tham mưu giúp Sở Nội vụ và UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo, góp phần đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Trung ương đến địa phương.
Ảnh: Thanh Nhật
Tuy còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn cán bộ chuyên môn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và  Ban Tôn giáo tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức theo chuyên môn nghiệp vụ và sở trường công tác; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ công chức. Đồng thời, luôn chú trọng và làm tốt chức năng đầu mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền, cũng như phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến với các tổ chức tôn giáo, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Địa bàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’I. Tổng số chức sắc, chức việc gần 2.000 người, trong đó có 472 vị chức sắc các tôn giáo. Toàn tỉnh có 202 sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo. Đồng bào theo các tôn giáo có 367.363 người (chiếm khoảng 25% dân số trong tỉnh). Những năm qua, Ban Tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW) về công tác tôn giáo, gắn với tuyên truyền và tổ chức thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng - tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng - tôn giáo...

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa bàn. Ban Tôn giáo tỉnh cũng đã phối hợp với Trường Nghiệp vụ Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các ban ngành chức năng liên quan, tổ chức quán triệt Nghị quyết, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố mở nhiều hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức các cấp; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, đại diện tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Mặt khác, Ban Tôn giáo tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, kịp thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho thuyên chuyển, phong chức và phong phẩm, cho phép trùng tu và xây dựng lại cơ sở thờ tự, tạo điều kiện thủ tục đi học các trường tôn giáo...

Vào ngày lễ trọng của các tôn giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đã tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đi thăm, động viên chức sắc các tôn giáo. Qua đó đã lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của đại diện đồng bào các tôn giáo, đảm bảo việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo và không tín ngưỡng - tôn giáo của nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đại diện cơ quan chủ quản ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo của tỉnh, ông  Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nôi vụ đã đề cập những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Sở Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền địa phương trong công tác tôn giáo. Tiếp tục bám sát thực tiễn, tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, giải quyết kịp thời các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân theo đúng quy định pháp luật.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Ngành tiếp tục chú trọng tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước đến với chức sắc, tín đồ đồng bào các tôn giáo, đưa chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo trong vấn đề tự do tín ngưỡng - tôn giáo, gắn với công tác phòng chống các loại “tà đạo” và hoạt động tôn giáo trái pháp luật, cũng như âm mưu của địch lợi dụng vấn đề tôn giáo. Động viên tín đồ, chức sắc, tu sỹ và đồng bào các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Công chức không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên (03/02)
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng. (23/11)
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh (21/08)
Những kết quả đáng ghi nhận từ việc xây dựng các mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông, giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn tỉnh (13/08)
Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông, giai đoạn 2015-2018 (10/08)
Gia Lai: Lễ phát động năm An toàn giao thông 2018 (25/01)
Thành phố Pleiku: Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (16/01)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (14/01)
Một số vấn đề về các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông (03/10)
Huyện Chư Pưh: Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (29/09)
Công đoàn Cao su Chư Pah bàn giao nhà mái ấm công đoàn (01/09)
Gia Lai: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học 2017-2018 (31/08)
Chính thức bỏ quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe (29/05)
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ lễ 30-4 và 1-5 (20/04)
Cao su Chư Pah tổ chức lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2017 (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625294
Số người Online 102

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này