cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THÔNG TIN
Cập nhật 16/08/2010 (GMT+7)

Thực trạng và giải pháp tuyên tuyền miệng

Tuyên truyền miệng là một phương thức thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của người nghe theo mục đích của người tuyên truyền. Tuyên truyền miệng gắn bó chặt chẽ với nhiều hình thức tuyên truyền khác và là bộ phận không thể thiếu, không thể tách rời trong tổng thể các hình thức tuyên truyền. Tuyên truyền miệng có vị trí, vai trò quan trọng do những ưu thế đặc biệt mà các hình thức, binh chủng khác của công tác tư tưởng không thể có được, đó là hình thức tuyên truyền linh hoạt, có thể tiến hành mọi lúc, mọi nơi, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào; đó là sự giao tiếp và đối thoại sinh động giữa người nói và người nghe, thực hiện tốt thông tin hai chiều trong quá trình dân chủ hóa thông tin trong Đảng và trong xã hội hiện nay; đó là một hình thức tuyên truyền có thể nói được những vấn đề rất quan trọng mà vì nhiều lẽ không thể đưa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Hội nghị nguyên cứu xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.

 
Bởi lẽ đó, tuyên truyền miệng hơn lúc nào hết đang đóng vai trò hết sức quan trọng, trở thành kênh thông tin chính thống giúp thông báo kịp thời, đúng và có định hướng về những vấn đề, sự kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực sự là một phương thức tuyên truyền không thể thiếu được trong công tác tuyên giáo của Đảng hiện nay.

Đối với Gia Lai là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống; mật độ phân bố dân cư không đều, hệ thống giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Vì thế, hơn lúc nào hết, công tác tuyên truyền miệng luôn giữ vai trò, vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ tỉnh, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Qua hơn 32 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 03-8-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IV) “Về việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng”; 13 năm thực hiện Thông báo số 71-TB/TW ngày 07-6-1997 của Thường vụ Bộ Chính trị (Khóa VIII) “Về tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến quan trọng. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, của cả hệ thống chính trị về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên rõ rệt, có sự quan tâm cụ thể đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng như tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất, diễn đàn; xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức chỉ đạo, quản lý, theo dõi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV-TTV. Từ sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2006-2010, Tỉnh uỷ và các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc đều ra quyết định công nhận đội ngũ BCV của cấp uỷ cấp mình, giao cho Ban Tuyên giáo các cấp theo dõi, quản lý, tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phân công cho BCV hoạt động; tập trung củng cố kiện toàn đội ngũ BCV, TTV đảm bảo về số lượng và chất lượng. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có trên 1.000 BCV các cấp và gần 5000 TTV của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó có hơn 2000 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trực tiếp làm công tác tuyên truyền miệng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, lực lượng tuyên truyền miệng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, từ đó trực tiếp giải quyết, tháo gỡ hoặc tham mưu cho cấp ủy xử lý có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh, qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; những chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu DBHB của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đói nghèo, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế thiếu sót của ta để xuyên tạc đường lối, chia rẽ Kinh-Thượng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta..., góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tuyên truyền miệng vẫn còn nhiều hạn chế và khuyết điểm, đó là:

Đội ngũ tuyên truyền miệng tuy đông nhưng chưa mạnh, chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng đối với tình hình hiện nay. Hầu hết báo cáo viên, tuyên truyền viên đều hoạt động kiêm nhiệm; một bộ phận có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm nghiệp vụ, kiến thức về phong tục tập quán, ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số... còn yếu, do đó thiếu nhạy bén, thiếu khả năng phân tích, tổng hợp, giải thích kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đồng bào. Trong khi đó, công tác tổ chức, quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương tiện tuyên truyền còn nhiều hạn chế; chưa có chính sách bồi dưỡng thoả đáng cho lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng nên ít thu hút được sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của lực lượng này. Do đó, công tác tuyên truyền miệng ở nhiều nơi tổ chức còn hời hợt, thiếu kiên trì, chủ yếu tiến hành theo kiểu “thời vụ”; số báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, hoạt động năng nổ, nhiệt tình, có uy tín còn ít...

Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, cứng nhắc, mang tính áp đặt một chiều từ trên xuống, chưa phù hợp với trình độ và tâm lý, chưa sát với từng đối tượng; nặng về biểu dương thành tích; chưa đi sâu phân tích cho quần chúng hiểu rõ những nguyên nhân của tình hình, sự kiện mới phát sinh; chưa mạnh dạn phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những việc làm sai trái của cán bộ, đảng viên; chưa nhạy bén trong việc giải đáp những thắc mắc của quần chúng...

Phương thức hoạt động chậm đổi mới, vẫn nặng một chiều từ trên xuống, nặng về truyền đạt lại thông tin, chưa thực hiện tốt thông tin hai chiều nên đã không sát dân, không nắm chắc, nắm kịp thời tâm tư, nguyện vọng của dân để chủ động giải quyết hoặc phản ánh, tham mưu cho cấp uỷ xử lý. Trong các phương pháp tuyên truyền miệng, phương pháp thông qua người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phương pháp đối thoại, phương pháp nêu gương là những phương pháp tuyên truyền có hiệu quả tốt nhưng lại ít được sử dụng trong công tác tuyên truyên miệng...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang làm giảm chất lượng và hiệu quả tuyên truyền miệng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu bức xúc phải tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng. Trước hết cần phải quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ về vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng. Xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề, sự kiện quan trọng xảy ra trong và ngoài địa bàn; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở để vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt.

Cần xác định rõ công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy đảng, các đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực đều phải có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác của các cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình, tất cả các tổ chức đảng đều phải có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thực tế chỉ ra rằng, chỉ khi nào cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, xác định rõ trách nhiệm của mình, tự giác, tích cực tham gia làm công tác tuyên truyền miệng thì mới tạo nên sự chuyển biến và hiệu quả thực sự của công tác tuyên truyền miệng.

            Cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp phải thường xuyên chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp uỷ cấp trên đối với cấp uỷ cấp dưới về công tác tuyên truyền miệng (cả chế độ kiểm tra thường xuyên lẫn kiểm tra đột xuất). Trước những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, cần tập trung chỉ đạo thống nhất, thông suốt và giải quyết kịp thời. Cấp ủy và Ban Tuyên giáo phải thường xuyên gặp gỡ cán bộ, đảng viên và lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân để nắm chắc tình hình tư tưởng, nhất là trước những biến động phức tạp của tình hình trong những thời điểm nhạy cảm nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn…Định kỳ tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá kết quả và tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền miệng. Trong nhiệm kỳ của cấp uỷ, nên có các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng.

Hiệu quả tuyên truyền phụ thuộc chủ yếu vào nội dung và phương pháp truyền đạt. Vì vậy, việc đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính quần chúng và tính khoa học. Cho nên, nội dung bài nói của báo cáo viên phải đạt tới yêu cầu định hướng thông tin, định hướng tư tưởng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về các sự kiện chính trị trọng đại trong nước và trên thế giới, từ đó chủ động giải thích cho người nghe nhận thức đúng hơn, sâu hơn, tạo dựng được niềm tin và hành động tích cực đối với người nghe. Tính tư tưởng, tính chiến đấu đòi hỏi báo cáo viên, khi thông tin về những quan điểm khác nhau phải có định hướng, phân tích theo lập trường, quan điểm của Đảng; lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng sát thực, sinh động có tính thuyết phục cao, để khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương và đường lối đúng đắn của Đảng.

Tăng cường chất lượng thông tin theo hướng nâng cao tính thời sự, nhạy bén, kịp thời. Bám sát tình hình thực tiễn, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời tuyên truyền giải thích. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống người dân; vấn đề tuyên truyền cần rõ ràng, cụ thể không nói nhiều lý luận cao xa; nội dung tuyên truyền được chuyển tải bằng ngôn ngữ của đối tượng, đặc biệt là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn nội dung tuyên truyền với tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có số liệu, tư liệu, sự kiện, căn cứ, lập luận rõ ràng, phù hợp với nhận thức của đồng bào, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nội dung tuyên truyền phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống, giữa biểu dương cái tốt, cái mới, phê phán cái sai, cái lạc hậu, khắc phục tính chất cực đoan một chiều, dẫn tới những hậu quả xấu của kết quả tuyên truyền.

             Trong hoạt động tuyên truyền miệng, có nhiều phương pháp để chuyển tải thông tin. Mỗi phương pháp đều có những ưu thế và hạn chế nhất định. Tùy theo tình hình, đặc điểm đối tượng mà có những phương pháp tuyên truyền phù hợp. Qua đánh giá của các tầng lớp nhân dân về những phương pháp tuyên truyền miệng có hiệu quả trên địa bàn, cho thấy: các phương pháp thuyết trình, phương pháp đối thoại, phương pháp thông qua người có uy tín có hiệu quả rất cao. Do đó cần tăng cường thực hiện các phương pháp này một cách hợp lý với chủ đề nội dung và đối tượng. Trong điều kiện dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, cần tăng cường các phương pháp đối thoại và kết hợp hài hòa đối thoại với độc thoại. Những phương pháp đối thoại như tọa đàm, trao đổi, thảo luận, tranh luận, hỏi-đáp... là những phương pháp rất phù hợp trong tình hình hiện nay.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên đông về số lượng, có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn; có khả năng nghiệp vụ phân tích, tổng hợp và kiến thức sư phạm cần thiết để làm công tác tuyên truyền miệng; nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật. Lựa chọn những báo cáo viên tinh thông nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu đồng bào dân tộc (từ ngôn ngữ, chữ viết cho đến phong tục tập quán, lối sống, lối hành xử…) từ tỉnh đến cơ sở để xây dựng một đội ngũ báo cáo viên chuyên trách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và tổ chức đội ngũ tuyên truyền viên ở các thôn làng, xác định rõ tuyên truyền viên là lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền miệng ở đảng bộ cơ sở, chi bộ đảng và các cụm dân cư. Tuyên truyền viên phải là những đảng viên, đoàn viên, hội viên trung thành với lý tưởng cách mạng, thật thà, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật; được quần chúng tin cậy; có trình độ, có nhiệt tình và khả năng tuyên truyền, thuyết phục quần chúng. Chú trọng phát huy vai trò của lực lượng giáo viên, cán bộ y tế, bộ đội và cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, trí thức và người có uy tín trong vùng đồng bào.

Trong thực tế hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống làm công tác tuyên truyền miệng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang còn rất thiếu và yếu. Kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp. Để đảm bảo cho hệ thống công tác tuyên truyền miệng hoạt động có hiệu quả, cần đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, đầu tư và cung cấp trang thiết bị hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển của công nghệ thông tin như máy tính, máy ghi âm, tivi, radio... cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Đồng thời cũng tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền biết sử dụng thành thạo, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nhằm phát huy tối đa ưu thế công nghệ trong công tác tư tưởng. Tăng cường đầu tư có trọng điểm đối với những địa bàn trọng điểm. Đảm bảo cung cấp đủ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền; cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu phù hợp với từng địa bàn, nhất là các tài liệu, tư liệu, bản tin, băng ghi âm, ghi hình, đĩa hình... giúp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận nhanh với các ấn phẩm thông tin mới mang tính thời sự, đa dạng, phong phú và hấp dẫn.

Quang Cường
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
sHWXOEjqJI    ( xrases@hwfhcv.com - 13:25 - 8/7/2015 )           
44vPgR lejbottbgiak, [url=http://qwvtkafcldeu.com/]qwvtkafcldeu[/url], [link=http://fotbfwdqjxry.com/]fotbfwdqjxry[/link], http://kvmbvhutjpsd.com/
---------------------------------------------------------------------------------------
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Thành phố Pleiku: Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (16/01)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (14/01)
Một số vấn đề về các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông (03/10)
Huyện Chư Pưh: Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (29/09)
Công đoàn Cao su Chư Pah bàn giao nhà mái ấm công đoàn (01/09)
Gia Lai: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học 2017-2018 (31/08)
Chính thức bỏ quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe (29/05)
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ lễ 30-4 và 1-5 (20/04)
Cao su Chư Pah tổ chức lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2017 (12/04)
Cao su Chư Pah chung tay xây dựng nông thôn mới (12/04)
Đồng chí Dương Văn Trang thăm động viên các gia đình gặp nạn (20/03)
Vụ tại nạn trên quốc lộ 19 làm 3 người chết 16 bị thương: Tích cực cứu chữa và hỗ trợ gia đình nạn nhân (19/03)
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (05/03)
Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (23/12)
Công đoàn Cao su Chư Prông trao nhà Mái ấm cho công nhân (07/12)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiNgày 15/1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì Hội nghị.
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

churong mang yang

chu se

cam nang tuyen giao co so

Hướng tới Diễn đàn APEC 2017

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2030138
Số người Online 69

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này