cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 19/04/2018 (GMT+7)

Kết quả khả quan trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 07 tháng 6 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; thành lập Ban Chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.


   Qua quá trình triển khai thực hiên, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng, cụ thể: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ 78.422 người, tăng lên 81.913 người, tăng 104,45%, chiếm 9,35% lực lượng lao động tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp từ 62.097 người, tăng lên 65.740 người, tăng 105,86%, chiếm 7,5% lực lượng lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ 955.492 người, tăng lên 1.266.972, tăng 132,60%, đạt 109,72% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 và đạt 105,97% so với Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng cao. Năm 2012, có 71,26% dân số tham gia và đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88% dân số.


   Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị
“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”
tại Hội trường 2/9 Tp Pleiku, ngày 14/12/2017. Ảnh: VH.


   Với phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân, coi trọng chất lượng phục vụ làm tiêu chí để phát triển, các cơ quan chức năng luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ theo quy định... Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và con người, đổi mới phương thức hoạt động trong toàn hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội. Năm 2012, có 09 phòng nghiệp vụ, với 286 viên chức, người lao động, đến nay, tăng lên 11 phòng nghiệp vụ, với 315 viên chức, người lao động.


   Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Các chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng được giải quyết kịp thời; chú trọng mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc
trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2012-2017. Ảnh: VH.


   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên nói riêng còn hạn chế. Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn khá cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội./.

Chí Kiên
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho người dân (27/03)
Krông Pa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (23/12)
Chư Pưh: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình (12/09)
Gia Lai: Chú trọng đến phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT (13/08)
Mang Yang: Đối thoại chính sách bảo hiểm (08/06)
Đối thoại với nông dân về chính sách bảo hiểm (23/12)
Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT (23/12)
Kông Chro: Gần 97% dân số tham gia BHYT (28/11)
Gia Lai: Thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc về BHYT (18/12)
Cấp lại thẻ BHYT trong 24 giờ (23/12)
Xã Ia Mlăh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) mức độ 2 nhìn từ chất lượng (21/11)
Nhiều giải pháp khắc phục tình trang thiếu giáo viên (17/09)
Kết hợp giữa giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, tạo ra được hệ sinh thái tốt cho phát triển giáo dục (05/09)
Gia Lai: Gần 400.000 học sinh bước vào năm học mới 2018-2019 (05/09)
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào buổi sáng 5/9/2018. (05/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624505
Số người Online 84

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này