cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 14/01/2018 (GMT+7)

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Gia Lai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Những năm qua, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tính đến cuối năm 2017, Gia Lai có tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 9,03%, BHTN đạt 7,36%, BHYT 88,19% - đó là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị.


   Những kết quả đáng ghi nhận

   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 55-CTr/TU cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chương trình công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp, các ngành với tinh thần trách nhiệm cao, đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện, đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi đối tượng; nhờ đó, công tác phát triển BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi theo hướng tích cực. Số thu BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT.

   Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có thể thấy sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năm 2012, toàn tỉnh chỉ có: 78.667 người tham gia BHXH, thì đến năm 2017 đã có: 79.124 người; chiếm 9,03 % lực lượng lao động. 62.060 người tham gia BHTN (2012), đến năm 2017 tăng lên 64.494 người; chiếm 7,36 % lực lượng lao động; 794.392 người tham gia BHYT (2012), đến năm 2017 có 1.266.972 người, chiếm 88,19% dân số. Trong 5 năm qua, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với năm 2012; trong đó ấn tượng nhất là chỉ tiêu bao phủ BHYT đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

   Đi đôi với việc phát triển, mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH, BHTN, BHYT các cấp ủy, chính quyền và ngành BHXH luôn quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách về BHXH, BHTN, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng. Từ năm 2013 đến tháng 10/2017, ngành BHXH đã giải quyết đầy đủ, đúng quy định các chế độ BHXH một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và BHTN cho 117.438 lượt người, với tổng số tiền chi trả qua các năm là gần 5 ngàn tỷ đồng. Giải quyết các chế độ chính sách về BHYT: tổng số tiền chi trả khám chữa bệnh BHYT là trên 2 ngàn tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh.

   Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cũng được quan tâm, với phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng người lao động, từng đơn vị; số thu BHXH, BHYT, BHTN qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, số thu năm sau cao hơn năm trước. Tổng số thu qua 5 năm đạt trên 8 ngàn tỷ đồng.

   Như vậy, từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời cho đến nay, công tác BHXH, BHYT của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng và không ngừng tăng lên; nguồn thu BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm; công tác giải quyết các chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được đảm bảo. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn từng bước được cải thiện; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; quỹ KCB BHYT giữ được cân đối, sử dụng đúng mục đích; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống.

   Những khó khăn

   Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác BHXH, BHYT của tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn, tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động vẫn còn thấp (đến năm 2020, phấn đấu có trên 15% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trên 11% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp); tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tuy có phát triển, nhưng chưa thật sự ổn định, bền vững, còn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của ngân sách và các nguồn tài trợ khác; hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu, cơ số thuốc, danh mục thuốc BHYT chưa phong phú; chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được sự hài lòng của người tham gia BHYT; đời sống một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại vùng 1 còn khó khăn, nên việc tự nguyện tham gia BHYT đạt rất thấp; BHYT cho học sinh, sinh viên chưa đạt theo yêu cầu...

   Bên cạnh đó, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính còn chồng chéo, gây khó khăn cho việc kiểm soát để cấp thẻ BHYT cho đối tượng, tình trạng trùng thẻ vẫn còn xảy ra, việc rà soát lập danh sách còn chậm, sai sót thông tin, thẻ in xong đưa đến tay người thụ hưởng chậm, nên hiệu quả sử dụng thẻ BHYT chưa cao, nhất là các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

   Quyết tâm

   Để tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng cần có sự quyết tâm và nỗ lực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó cần tập trung vào những vấn đề sau:

   - Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

   - Tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT bảo đảm thu chi, đầu tư tăng trưởng quỹ hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng địa phương.

   - Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các chế độ chính sách, thanh toán chi phí KCB BHYT đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng KCB BHYT, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ KCB nhất là tuyến cơ sở; nâng cao năng lực KCB của đội ngũ y, bác sỹ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB BHYT của nhân dân.

   - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đi đôi với xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động./.

Nguyễn Duy Hùng
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho người dân (27/03)
Krông Pa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (23/12)
Chư Pưh: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình (12/09)
Gia Lai: Chú trọng đến phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT (13/08)
Mang Yang: Đối thoại chính sách bảo hiểm (08/06)
Đối thoại với nông dân về chính sách bảo hiểm (23/12)
Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT (23/12)
Kông Chro: Gần 97% dân số tham gia BHYT (28/11)
Gia Lai: Thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc về BHYT (18/12)
Cấp lại thẻ BHYT trong 24 giờ (23/12)
Xã Ia Mlăh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) mức độ 2 nhìn từ chất lượng (21/11)
Nhiều giải pháp khắc phục tình trang thiếu giáo viên (17/09)
Kết hợp giữa giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, tạo ra được hệ sinh thái tốt cho phát triển giáo dục (05/09)
Gia Lai: Gần 400.000 học sinh bước vào năm học mới 2018-2019 (05/09)
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào buổi sáng 5/9/2018. (05/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624394
Số người Online 166

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này